Các gói thành viên

Tháng

Năm

Giảm 20%

Gói starter 1 tháng

1.000.000 VND

Gói starter 3 tháng

3.000.000 VND

Gói Premium 1 Năm

6.000.000 VND

Gói premium 3 Năm

18.000.000 VND